Vloeiendheid:

Niemand spreekt perfect vloeiend.

Zelfs bij de meest vlotte spreker horen we niet-vloeiende momenten. Zo zal iedereen wel eens struikelen over zijn woorden, aarzelen en zoeken naar woorden, woorden herhalen, zichzelf corrigeren, een pauze opvullen (euh) of een denkpauze inlassen. Deze normale onvloeiendheden horen bij de spraak en verlopen meestal zonder extra spanning en op een rustig tempo. Ook al heeft de spreker niet het gevoel dat hij ze bewust gebruikt, toch heeft hij hierover nog controle.

Het is op het moment dat het spreken wél moeite begint te kosten en er ‘andere’ onvloeiendheden – die niet zo gemakkelijk te controleren zijn – optreden, dat we spreken van een ‘vloeiendheidsstoornis’. Hieronder rekenen we doorgaans drie soorten: stotteren, broddelen en spreekvrees.

Alle behandelingen binnen de Vocal Clinic worden toegepast door onze logopedistes/stemtherapeuten Jolien Bouckaert en Marlies D’Olislager. Bovenop hun specialisatie in stemcoaching en logopedie zijn zij gespecialiseerd in massagetechnieken (massagetherapie), stemmassages, laryngeale facilitatie en kinesiotaping voor de stem.

Stotteren

Stotteren is een dynamisch en complex probleem.

Enerzijds is er het primaire stottergedrag. Dit is een ongewilde verstoring in de vloeiende opeenvolging van de spraakklanken. De spreker maakt onvrijwillige klank- of lettergreepherhalingen, verlengt de klank of komt vast te zitten (blokkeert) op klanken. Primair stotteren start vrijwel altijd op jonge leeftijd. Vaak is er sprake van een erfelijke component.

Anderzijds kan er naarmate het stotteren evolueert secundair stottergedrag optreden. Dit is een aangeleerd gedrag dat heel complex in elkaar zit en verschilt van persoon tot persoon. Secundair stotteren ontstaat wanneer men zich bewust wordt van zijn/haar stotteren en als reactie voor dit probleem op de vlucht gaat en/of er tegen vecht.:

 • Vermijdingsgedrag: stotteren proberen ontlopen of verbergen
 • Uitstelgedrag: door tijd te winnen proberen om toch vloeiend te praten
 • Startgedrag: kleine bewegingen of klankjes in de aanloop van gevreesde woorden
 • Duw-/vechtgedrag: meebewegen of kracht gebruiken om uit stotters te komen

Geen enkele persoon die stottert is hetzelfde.

Men kan daarnaast negatieve gevoelens gekoppeld aan het stotterend spreken en spreeksituaties of negatieve gedachten over het eigen spreken, stotteren, zichzelf en spreeksituaties ontwikkelen.

Het is belangrijk om zowel bij een stotteronderzoek als bij stottertherapie rekening te houden met alle aspecten die hierboven werden beschreven. Hierbij is het noodzakelijk om stotteren te bekijken in de brede zin van het woord dat zowel de uiterlijk waarneembare verschijnselen als de innerlijke reacties daarop omvat.

 • Verbeter je articulatie en uitspraak bij Mind The Voice

  Verb

 • Spreekvrees – Mind The Voice

Spreekvrees

Een hinderlijke angst of overmatige spanning om te spreken.

Spreekvrees kan innerlijk gepaard gaan met negatieve gedachten. Dit kan leiden tot lichamelijke reacties zoals beven, zweten, blozen, droge mond, … Uiterlijk kan spreekvrees leiden tot het stellen van bepaalde hinderlijke gedragingen die op lange termijn het probleem vaak vergroten. Men kan bijvoorbeeld stil, onduidelijk of met een beverige stem praten, een aantal spreeksituaties vermijden, enz. In veel gevallen zijn er ook veel spraakonvloeiendheden.

Deze angst kan verbonden zijn met heel specifieke spreekstimuli (op een specifieke plaats, bij specifieke mensen, op een specifiek tijdstip, …). Het is ook mogelijk dat de spreekvrees meer veralgemeend voorkomt.

Gelijkaardige problemen kunnen ook voorkomen bij kinderen. In dit geval spreken we van selectief mutisme.

Het gaat hierbij om kinderen die kunnen spreken, maar die dit niet doen of hiertoe niet in staat zijn in bepaalde situaties (op school of in andere sociale situaties) omwille van extreme verlegenheid of angst. Thuis of in andere situaties waarin ze zich ontspannen en comfortabel voelen, spreken deze kinderen normaal. Selectief mutisme maakt geen deel uit van een andere communicatiestoornis.

Als bovenvermelde kenmerken zich gedurende langer dan een maand voordoen, is het belangrijk om een specialist te raadplegen. Het is heel belangrijk om deze problemen reeds op jonge leeftijd aan te pakken.

Broddelen

Broddelen is een vloeiendheidsstoornis, die gekarakteriseerd wordt door een snel en/of onregelmatig spreektempo, een grote hoeveelheid niet-vloeiendheden en vaak andere symptomen, zoals taalproblemen, soms leerproblemen en concentratieproblemen.
(Afdeling vloeiendheidsstoornissen van de American Speech-Language-Hearing Association)

Broddelen herken je aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Het gaat vaak gepaard met een zeer snelle, slappe, onduidelijke manier van articuleren, het inslikken van woorden, stopwoorden, snelle woord- of klankherhalingen, enz.
Daarnaast komen moeilijkheden met het formuleren van gedachten (zowel mondeling als schriftelijk), het structureren van een verhaal, het helder en kernachtig overbrengen van informatie, het juist vormen van zinnen of correct verbuigen of vervoegen van woorden.

Broddelen kan voorkomen in verschillende gradaties (verschillen in ernst). Sommige mensen hebben lichte kenmerken van broddelen waar ze zelf nauwelijks hinder van hebben of waar ze zichzelf niet bewust van zijn. Wanneer die broddelkenmerken hun verstaanbaarheid toch negatief beïnvloeden, gebeurt het wel eens dat het vooral de omgeving is die de persoon in kwestie attent maakt op de onduidelijke manier van praten (denk aan ouders, leerkracht, werkgever, collega’s, …).

Vaak is er bij broddelen, net zoals bij stotteren, sprake van een erfelijke component.

 • Mind The Voice – vloeiendheidsstoornis

HOE LOGOPEDIE OPSTARTEN?

 • Bezoek een NKO-arts (Neus-, keel- en oorarts), kinderarts of een andere specialist-geneesheer voor een voorschrift voor een logopedisch bilan.
 • Een logopedisch onderzoek wordt bij ons uitgevoerd.
 • Het logopedisch verslag wordt opgemaakt en hiermee dient u opnieuw naar de NKO-arts, kinderarts of andere geneesheer-specialist te gaan waarbij de arts u een voorschrift voor therapie meegeeft.
 • De voorschriften, het aanvraagformulier en het logopedisch verslag worden naar uw ziekenfonds gebracht.
 • De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

Tarieven en tegemoetkoming mutualiteit sinds januari 2018:

Onze logopediste is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ze zich houdt aan de officiële tarieven, opgelegd door het RIZIV.

Prestatie Hono-
rarium  
U bent gewoon verzekerd U hebt verhoogde tegemoetkoming
Terug-
betaling
Remgeld Terug-
betaling
Remgeld
Bilanzitting 30 minuten 31,75 24,25 7,50 28,75 3,00
Evolutiebilan 45,25 34,25 11,00 40,75 4,50
Individuele zitting van 30 minuten 23,35 17,75 5,60 21,25 2,00
Individuele zitting van 60 minuten 46,75 35,75 11,00 42,25 4,50