ALGEMENE VOORWAARDEN

De website mindthevoice.be is eigendom van WOLF44 BV, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0804.764.260. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. WOLF44 BV levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt WOLF44 BV zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

 • Prijzen

Alle prijzen vermeld op onze webshop zijn inclusief BTW. Het BTW-tarief hangt af van het gekozen artikel. Alle vermelde prijzen zijn in Euro en zijn de huidige prijzen. Eventuele prijswijzigingen in de toekomst kunnen niet worden verrekend.

De factuur van de aangekochte goederen wordt meegestuurd met de artikelen.

 • Zangles en Coaching
 1. BETALING: Elke betaling dient onmiddellijk na afloop van de sessie te worden voldaan, zowel contant als via bancontact. Houd er rekening mee dat er geen restitutie van lesgeld wordt verleend. Een reeks van 10 sessies blijft geldig gedurende een periode van 1 jaar vanaf de eerste gevolgde sessie.
 2. FACTURERING: Indien je een factuur nodig hebt, is dat geen probleem. Gelieve je gegevens mee te brengen naar je sessie.
 3. AFSPRAAK ANNULEREN: Als je een sessie hebt ingepland, kan deze alleen worden geannuleerd als wij een vervanger kunnen vinden voor het door jou gereserveerde sessie. Vinden we deze echter niemand, dan zal het lesgeld alsnog worden aangerekend. Als je niet in staat bent om naar de sessie te komen, verzoeken wij je dit zo snel mogelijk te melden via e-mail naar info@mindthevoice.be of telefonisch op (03.298.04.94). Houd er rekening mee dat als je een sessie binnen 24 uur voor het geplande sessie annuleert, deze les automatisch in rekening wordt gebracht. Als Mind The Voice een sessie annuleert, zullen we deze uiteraard verzetten naar een nieuwe datum.
 4. PRAKTISCHE AANWIJZINGEN
 • Zorg ervoor dat je op tijd arriveert, aangezien de coaching op een vooraf afgesproken tijdstip begint en eindigt.
 • Als je tijd wilt besparen tijdens de coaching, raden we je aan om partituren en lesmateriaal mee te brengen.
 • Elke zangstudent krijgt een persoonlijke “drive” waarop we studenteninformatie, oefeningen, instrumentale versies, partituren en meer delen.
 • Het plannen van nieuwe lessen wordt tijdens de les zelf besproken of kan worden geregeld via e-mail.
 • Bestellingen & inschrijvingen

 1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien WOLF44 BV  zich schriftelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor WOLF44 niet verbindend, tenzij WOLF44zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

 2. Door de ondertekening van huidig inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met WOLF44 tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. Voor webgebaseerde producten zal de toegangslink ter beschikking worden gesteld na betaling van de volledige factuur.

 3. Prijzen vermeld op dit inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot 1 maand na datum van ondertekening. Aansluitend heeft WOLF44 het recht de prijzen te wijzigen, op grond van volgende motieven: algemene prijsindexatie, prijsstijging externe partners, prijsstijging externe leveranciers.

 4. Elke partij heeft het recht de inschrijving te allen tijde te annuleren.

  Maakt men gebruik van dit recht zal de overeenkomst als eenzijdig verbroken worden geacht.

  In zulks geval zijn de hierna volgende annuleringsvergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

  – 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;

  – 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het event;

  – 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink.

  Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annuleringsvergoedingen, blijven alle reeds door WOLF44 ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen (o.a. merchandise) dienen in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van WOLF44 in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd binnen 14 dagen.                                                                                                                                                         

  Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 195 EUR.

 5. WOLF44 verbindt zich ertoe de bedongen leveringstermijnen na te leven. WOLF44 zal evenwel vrijgesteld zijn van naleving van de bedongen leveringstermijn in zoverre zij wordt geconfronteerd met overmacht, staking, pandemie, lockout, lockdown, ziekte lector/spreker, invaliditeit lector/spreker, onbruikbaarheid van de locatie/zaal van het seminarie, faillissement van leveranciers/partners. WOLF44 kan niet gehouden zijn tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Inschrijver indien de leveringstermijnen niet nageleefd kunnen worden op grond van voormelde gronden.

 6. De inschrijver kan eenmalig en uitsluitend in geval van overmacht, duidelijk aan te tonen door de deelnemer, zijn deelname aan een event verplaatsen naar een andere datum. Het recht van verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien hetzelfde event nog wordt aangeboden. Een administratieve vergoeding van 95 EUR per event dag zal in rekening worden gebracht. Andere reeds doorWOLF44 gemaakte en te bewijzen kosten die ingevolge de verplaatsing van het event niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door Business Institute in rekening worden gebracht.

 7. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.

 8. Alle facturen van WOLF44 zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht van WOLF44 haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

 9. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de events beelden (foto’s en video’s) kunnen worden gemaakt, dewelke door WOLF44 kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via de website en verschillende social media kanalen van WOLF44 / Mind The Voice. In geval geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i) deze beelden te raadplegen en (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Er zal steeds voorafgaandelijk instemming gevraagd worden m.b.t de aanwending van de beelden van het geven van een interview door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met het seminarie.

 10. Voor specifieke algemene voorwaarden omtrent de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens: https://www.mindthevoice.be/privacyverklaring/. Een hard copy van deze privacy statement kan u te allen tijde opvragen via onze medewerkers.

 11. De opdracht van WOLF44 wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

 • Afstand van aansprakelijkheid

WOLF44 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. WOLF44 is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

 • Verzending

Alle zendingen worden verstuurd via Bpost binnen de 7 dagen na de bestelling. Wanneer je bestelling wordt verzonden ontvang je van Bpost ook de nodige track&trace.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen door derden.

De artikelen kunnen ook afgehaald worden bij Mind The Voice/WOLF44 in de Lippeloseweg 44 te Sint-Amands (2890) tijdens onze openingsuren.

Elke klacht met betrekking tot leveringen, retours, schade, ontvangen bestelbonnen, offertes en facturen of goederen zelf, moet online gebeuren via ons contactformulier of via info@wolf44.be, binnen de acht dagen na factuurdatum. De klachtprocedure is aanvaard bij antwoord binnen de 24 uur van onze klantenservice. Indien de klacht schriftelijk moet verlopen, zal dat aangetekend gebeuren, ten laatste binnen de acht dagen na factuurdatum op straffe van onontvankelijkheid. Een ingediende klacht ontslaat de koper niet tot het uitstellen van de betaling van reeds vervallen facturen.

 • Retour

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt  naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en  te worden afgegeven/verzonden aan volgend retouradres: WOLF44, Lippeloseweg 44, 2890 Sint-Amands.

Eventuele kosten bij het verzenden zijn ten laste van de klant.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde.

 • Jurisdictie

Enkel de rechtbank van Mechelen is bevoegd om te oordelen over alle geschillen en betwistingen.

 • Ontvangen verkoopsvoorwaarden

De verkoopsvoorwaarden staan online en worden geacht gelezen te zijn bij elke koop die afgesloten wordt. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn eigen moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

Deze webshop word je aangeboden door WOLF44 in opdracht van Mind The Voice

WOLF44 BV

BE0804.764.260

Lippeloseweg 44 – 2890 Puurs-Sint-Amands